Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er Cancerramte Børn.

 

§ 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

 

§ 3 Foreningens formål er:

Stk. 1. At formidle personlig kontakt og støtte mellem familier med cancerbørn.

Stk. 2. At søge at forbedre de vilkår, børn med cancer lever under i Danmark.

Stk. 3. At styrke samarbejdet mellem forældre og personalegrupper tilknyttet afdelinger, hvor der indlægges børn med cancer.

 

§ 4 Medlemskab.

Som medlemmer kan optages alle, der måtte ønske det, i en af følgende grupper:

Stk. 1. Forældre til cancerramte børn.

Stk. 2. Omsorgspersoner til cancerramte børn.

Stk. 3. Søskende til cancerramte børn.

Stk. 4. Øvrige – herunder støttemedlemmer.

 

§ 5. Arrangementer er forbeholdt familier, der har eller har haft et barn med cancer.

 

§ 6. Foreningen er landsdækkende.

 

§ 7. Organisation.

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 personer valgt blandt de af foreningens medlemmer, der tilhører grupperne nævnt i § 4 stk. 1, 2 eller 3.

Skt. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.

Stk. 4. Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være formanden. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

Stk. 5. Samtlige hverv i foreningen er ulønnede. Bestyrelsen er dog bemyndiget til at beslutte, at formanden skal aflønnes, lige som bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at der skal ansættes en direktør og sekretariatshjælp.

Stk. 6. Alle valg er for etårige perioder – på nær formanden der vælges for 2 år af gangen. Ingen kan beklæde samme funktion længere end 6 år uafbrudt, med mindre et flertal af den samlede bestyrelse beslutter at forlænge de 6 år med 1 år af gangen for enkelte bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 8 Generalforsamling.

Stk. 1. Hvert år i november afholdes generalforsamling.

Stk. 2. Indkaldelse med dagsorden tilstilles skriftligt medlemmerne senest 3 uger før mødets afholdelse.

Stk. 3. Dagsordenen skal mindst indeholde:

a.        Valg af dirigent og referent.

b.       Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

c.        Forelæggelse og godkendelse af regnskabet.

d.       Fastsættelse af kontingent.

e.        Indkomne forslag

f.        Valg af formand i de år, hvor formanden er på valg.

g.       Valg af mindst 4 og højst 6 bestyrelsesmedlemmer.

h.       Valg af 2 suppleanter.

i.         Valg af revisor.

j.         Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet, skal fremsættes skriftligt og være formanden for bestyrelsen i hænde senest den 15. oktober. Bestyrelsen drager omsorg for, at rettidigt indkomne forslag udsendes til samtlige medlemmer sammen med indkaldelsen.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og der kan kun afgives én stemme pr. medlemskab.

Stk. 7. Alle valg og beslutninger samt referat af generalforsamlingen tilstilles foreningens medlemmer.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis 1/3 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til formanden for bestyrelsen fremsætter begæring derom med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse sker i henhold til §8 stk. 2. og skal udsendes senest 3 uger efter, formanden for bestyrelsen har modtaget begæringen.

 

§ 9. Bestyrelsen.

Stk. 1. Der indkaldes til bestyrelsesmøde af formanden eller et andet bestyrelsesmedlem ved udsendelse af dagsorden senest 14 dage før mødets afholdelse.

Stk. 2. Dagsordenen skal mindst indeholde:

a.        Bestyrelsesmedlemmernes beretning.

b.       Arrangementer/aktiviteter.

c.        Evt.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal tilstilles bestyrelsen senest 1 uge før mødets afholdelse.

Skt. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens, stemme udslagsgivende.

Stk. 6. Den afgående bestyrelse fastsætter på sidste møde før generalforsamlingen sted og dato for næste bestyrelsesmøde – dog senest 2 måneder efter generalforsamlingen – og fortsætter sin virksomhed til dette har fundet sted.

Stk. 7. Der føres referat fra hvert bestyrelsesmøde, som indsættes i bestyrelsens protokol.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan bestemme, at bestyrelsens møder skal være åbne eller lukkede. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, der på bestyrelsens vegne kan varetage særlige opgaver. Arbejdsgrupper skal referere til et medlem af bestyrelsen.

 

§ 10. Økonomi.

Stk. 1. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår er fra 01.10. til 30.09.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af foreningens regnskab. Foreningens regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen administrerer foreningens medlemskartotek.

 

§ 11.   Deltagelse i generalforsamlingen.

Stk. 1. Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 7 dage forinden har rekvireret adgangskort ved fremsendelse af anmodning herom via mail til formanden for bestyrelsen.

Stk. 2. Adgang til at stemme på generalforsamlingen har kun de medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 12 måneder forud for denne, og som ikke er i kontingentrestance.

 

§ 12. Ændring af vedtægter og opløsning af foreningen.

Stk. 1. Beslutning om ændring af foreningens vedtægter eller beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvis 30 % af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Kan dette krav ikke gennemføres, kan forslaget vedtages ved simpelt flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes i overensstemmelse med §8, stk. 8

Stk. 2. Vedtages det at opløse foreningen, tilfalder foreningens midler Børnecancerfonden.

 

Som ændret senest på generalforsamlingen den 16. november 2017.