Vedtægter

§ 1

 

§ 1 Foreningens navn er Cancerramte Børn.

 

§ 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

 

§ 3 Foreningens formål er:

Stk. 1. At formidle personlig kontakt og støtte mellem familier med cancerbørn.

Stk. 2. At søge at forbedre de vilkår, børn med cancer lever under i Danmark.

Stk. 3. At styrke samarbejdet mellem forældre og personalegrupper tilknyttet afdelinger, hvor der indlægges børn med cancer.

 

§ 4 Medlemskab.

Som medlemmer optages alle, der måtte ønske det.

Stk. 1. Forældre til cancerramte børn.

Stk. 2. Omsorgspersoner til cancerramte børn.

Stk. 3. Søskende til cancerramte børn.

Stk. 4. Øvrige – herunder støttemedlemmer.

 

§ 5. Arrangementer er forbeholdt familier, der har eller har haft et barn med cancer.

 

§ 6. Foreningen er landsdækkende.

 

§ 7. Organisation.

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen består af mindst 5 og op til 7 personer valgt blandt foreningens medlemmer tilhørende grupperne nævnt i § 4 stk. 1, 2 eller 3.

Skt. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.

Stk. 4. Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, heraf den ene formanden. Ved formandens forfald indtræder næstformanden.

Stk. 5. Samtlige hverv i foreningen er ulønnede.

Stk. 6. Alle valg er for etårige perioder – formanden dog for 2 år. Ingen kan beklæde samme funktion længere end 6 år uafbrudt, med mindre et flertal af den samlede bestyrelse beslutter at forlænge de 6 år med 1 år af gangen for enkelte bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 8 Generalforsamling.

Stk. 1. Hvert år i november afholdes generalforsamling.

Stk. 2. Indkaldelse med dagsorden tilstilles skriftligt medlemmerne senest 3 uger før mødets afholdelse.

Stk. 3. Dagsorden skal mindst indeholde:

a.        Valg af dirigent og referent.

b.       Godkendelse af bestyrelsens beretning.

c.        Godkendelse af regnskabet.

d.       Fastsættelse af kontingent.

e.        Valg af formand i de år, hvor formanden er på valg.

f.        Valg af mindst 4 og højst 6 bestyrelsesmedlemmer.

g.       Valg af 2 suppleanter.

h.       Valg af revisor.

i.         Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet under eventuelt, tilstilles skriftligt bestyrelsen senest 2 uger før mødets afholdelse.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og der kan kun afgives én stemme pr. medlemskab.

Stk. 7. Alle valg og beslutninger samt referat af generalforsamlingen tilstilles foreningens medlemmer.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt kræver det med en begrundet dagsorden. Indkaldelse sker i henhold til §8 stk. 2.

 

§ 9. Bestyrelsen.

Stk. 1. Der indkaldes til bestyrelsesmøde af formanden eller et andet bestyrelsesmedlem ved udsendelse af dagsorden senest 14 dage før mødets afholdelse.

Stk. 2. Dagsorden skal mindst indeholde:

a.        Bestyrelsesmedlemmernes beretning.

b.       Arrangementer/aktiviteter.

c.        Evt.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal tilstilles bestyrelsen senest 1 uge før mødets afholdelse.

Skt. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af de 5 medlemmer er tilstede.

Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 6. Den afgående bestyrelse fastsætter på sidste møde før generalforsamlingen sted og dato for næste bestyrelsesmøde – dog senest 2 måneder efter generalforsamlingen – og fortsætter sin virksomhed til dette har fundet sted.

Stk. 7. Der føres referat og protokol.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan bestemme, at bestyrelsens møder skal være åbne eller lukkede. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, der på bestyrelsens vegne kan varetage særlige opgaver. Arbejdsgrupper skal referere til et medlem af bestyrelsen.

 

§ 10. Økonomi.

Stk. 1. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår er fra 01.10. til 30.09.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af bestyrelsen i samarbejde med en af staten godkendt revisor.

Stk. 4. Bestyrelsen administrerer foreningens medlemskartotek.

 

§ 11. Ændring af vedtægter og opløsning af foreningen.

Stk. 1. Beslutning om ændring af foreningens vedtægter eller beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvis 30 % af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Kan dette krav ikke gennemføres, kan forslaget vedtages ved simpelt flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes i overensstemmelse med §8, stk. 8

Stk. 2. Vedtages det at opløse foreningen, tilfalder foreningens midler Børnecancerfonden.

 

Vedtaget af bestyrelsen i Cancerramte Børn, den 17. november 2008.